lördag 3 december 2016

Adventstiden

Adventstiden är en bot- och fastetid och kallades förr julfastan.
Under medeltiden talade man om adventet som Kristi ankomst i köttet, i sinnet och i domen.
Denna trefaldiga aspekt har bevarat sin aktualitet och vi talar numera ofta om adventets perfektum,
presens och futurum.
Adventets perfektum är inkarnationens advent: Kristus är född, Konungen har kommit.
Advent är alltså inte väntan på Jesu födelse utan en förberedelse för ett rätt firande av inkarnationens under. Adventets presens kallas ofta det sakramentala adventet, att Herren ständigt kommer till sin
kyrka i ord och sakrament. Denna tanke är ständigt aktuell men får sin särskilda accent under adventstiden.
Den ankomst som den kristna kyrkan ännu väntar på och som ger adventstiden dess telogiska särprägel är Kristi återkomst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar